Hostingo paslaugų teikimo sąlygos

Konsultacijos ir pagalba

  info@serveris.lt
  8-615 85125

darbo dienomis 8.00-17.00
Paslaugų teikimo sąlygos ir taisyklės

Sutarties objektas
Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti virtualaus serverio nuomos ir/arba interneto vardų (domenas) palaikymo paslaugas, Paslaugų gavėjas įsipareigoja apmokėti už paslaugas ir laikytis numatytų taisyklių.

Šalių įsipareigojimai
1. Paslaugų teikėjo įsipareigojimai:
1.1. Sukurti ir prižiūrėti virtualaus serverio nuomai reikalingas specifikacijas, už paslaugas apmokėjus jei paslaugų aktyvavimas apmokestinamas;
1.2. Teikti Paslaugų gavėjui virtualaus serverio nuomos paslaugas, už paslaugas apmokėjus;
1.3. Pašalinti paslaugų teikimo sutrikimus maksimaliai per 24 val., Paslaugų gavėjui informavus apie juos;
1.4. Geriausiomis savo pastangomis užtikrinti Paslaugos gavėjo informacijos konfidencialumą, išskyrus tą, kuri yra vieša pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
2. Paslaugos gavėjo įsipareigojimai:
2.1. Pateikti Paslaugų teikėjui teisingą Paslaugų gavėją identifikuojančia informaciją bei informuoti apie šios informacijos pasikeitimus ir atlyginti galimus nuostolius, patirtus dėl neteisingos informacijos pateikimo.
2.2. Laikytis šioje sutartyje nustatytų paslaugų naudojimo taisyklių.
2.3. Informuoti Paslaugų teikėją apie virtualaus serverio sutrikimus juos pastebėjus.

Įkainiai ir atsiskaitymo tvarka
1. Paslaugų teikėjo teikiamoms paslaugoms taikomi įkainiai yra nurodomi mūsų tinklalapyje www.serveris.lt 
2. Paslaugų teikėjas pasilieka sau teisę keisti numatytus įkainius. Šiuo atveju Paslaugos teikėjas įsipareigoja informuoti apie įkainių už paslaugas pasikeitimus prieš 30 (trisdešimt) dienų. Paslaugų įkainiai negali būti keičiami užsakytoms ir apmokėtoms paslaugoms iki kito ataskaitinio laikotarpio.
3. Paslaugos gavėjas įsipareigoja laiku atsiskaityti už paslaugas ir laiku (sąskaitoje nurodytais terminais) apmokėti pateiktas PVM sąskaitas-faktūras pagal numatytus įkainius.

Šalių atsakomybė
1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią sutartį.
2. Paslaugų teikėjas neatsako už paslaugų teikimo sutrikimus, jei tai atsitiko ne dėl paslaugos teikėjo kaltės.
3. Paslaugų teikėjas neatsako už bet kokius apribojimus, kuriuos užsakovui taiko tretieji asmenys.
4. Paslaugų teikėjas neatsako už Paslaugų gavėjo viešai ar neviešai platinamos informacijos ar kitų laikmenų turinį naudojantis virtualaus serverio paslaugomis.
5. Paslaugų gavėjas už draudžiamos informacijos bei laikmenų viešinimą ar platinimą numatytų Lietuvos Respublikos teisinių aktų ir šios sutarties taisyklių naudodamas virtualaus serverio paslaugas atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
6. Nei viena iš sutarties šalių neatsako už šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą, jei sutarties nevykdymas buvo sąlygotas nenumatytų ir neišvengiamų aplinkybių Force Majeure (tokių, kaip karai, streikai, katastrofos, stichinės nelaimės ir pan. Lietuvos teritorijoje ar už jos ribų), kurios užkerta kelią arba trukdo tinkamam šios sutarties įsipareigojimų vykdymui.

Virtualaus serverio nuomos paslaugų taisyklės
1. Draudžiama Paslaugų teikėjo paslaugas naudoti: pornografijos, smurto, rasizmo propagavimui, žmogaus laisvę, teises ir orumą žeidžiančios informacijos, piratinės produkcijos platinimui bei kitos Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytos informacijos viešinimui bei platinimui.
2. Draudžiama paslaugas naudoti stipriai apkraunant serverio resursus ir trukdant kitiems šių paslaugų naudotojams, kenkti ir kitaip įtakoti kitų virtualaus serverio paslaugų naudotojų darbui ir informacijos saugumui ir konfidencialumui.
3. Už virtualiame serveryje talpinamos informacijos turinį atsako Paslaugos gavėjas.

Sutarties galiojimas ir jos nutraukimo pagrindai
1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutartis yra neterminuoti.
2. Paslaugų gavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį ir atsisakyti paslaugų teikimo apie tai Paslaugų teikėją informavus prieš 14 kalendorinių dienų.
3. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai sustabdyti virtualaus serverio paslaugas ar nutraukti šią sutartį, jei Paslaugų gavėjas nevykdo bent vieno iš sutarties įsipareigojimų ar virtualaus serverio nuomos paslaugų taisyklių apie tai informavus Paslaugų gavėją.
3. Paslaugų gavėjo iniciatyva nutraukus paslaugų teikimo sutartį ar jo iniciatyva keičiant paslaugų teikimo planus, sumokėtos įmokos yra negrąžinamos.
4. Sutarties šalys neatsako už sutarties nevykdymą dėl nenumatytų ir neišvengiamų įvykių ar aplinkybių atsiradusių dėl trečiųjų šalių įtakos.

Kitos nuostatos
1. Sutartyje nenumatyti klausimai sprendžiami abipusiu susitarimu arba pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
2. Visi ginčai dėl kurių šalims nepavyksta susitarti, gali būti nagrinėjami teisme pagal paslaugos teikėjo buveinės vietą.
3. Sutartis ir jos priedai yra sudaryti dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais. Po vieną – kiekvienai sutarties šaliai.
4. Sutarties šalių rekvizitai:
Pasikeitus bet kurios iš sutarties šalių rekvizitams, ši šalis įsipareigoja per 5 darbo dienas raštu pranešti apie pasikeitimus.

 

Geriausios nuolaidos


cPanel tools

ClamAV anti-virus tools

SpamAssassin Anti-spam

Pagrindinis | Interneto projektai | Vardų registracija | Virtualus serveris | Sutarties sąlygos
© 2001-2014 serveris.lt, visos teisės saugomos